Амртизація основних засобів

Амртизація основних засобів

glavn-buch » 21 лютого 2015, 06:58

Доброе утро!С 2015 года мы начисляем амортизацию, а не износ.Как быть с ОС если износ 100% уже? И стеми на которые уже начислен частично износ? Теперь начинать амортизацию  начислять сначала на каждое ОС ?
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 13
З нами з: 04 лютого 2015, 20:50
Звідки: Кривой Рог
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Днепропетровская Область

Амртизація основних засобів

annamastabaeva2510 » 21 лютого 2015, 18:44

Нараховуємо амортизацію на частково або повністю зношені основні засобиАвтор(и): Тетяна ПІДНЕБЕСНАЗ листа до редакції:«Бюджетній установі потрібно нарахувати амортизацію на об’єкти основних
засобів. Але на більшість з цих об’єктів уже нарахований знос від їх первісної
(переоціненої) вартості. Амортизацію по таких об’єктах нарахувати тепер від
залишкової вартості? Як застосовувати норму: прямолінійний метод полягає в
розподілі суми, яка амортизується, протягом строку експлуатації?»Ключові слова: основні засоби; амортизація; знос; строк корисноговикористання; переоцінка основних засобів[img]file:///C:/Users/anna/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/img]У публікації:Амортизацію основних засобів потрібно нараховувати відпервісної (переоціненої), а не залишкової вартостіОдразу зазначимо: амортизацію основних засобів потрібно нараховувати відпервісної (переоціненої), а не залишкової вартості. Зупинимося на цій тезі
детальніше.Нарахування бюджетними установами амортизації на основні засобирегламентується:·        розділом IV Національного положення (стандарту) бухгалтерського облікув державному секторі 121 «Основні засоби» (далі—НП(с)БОДС 121);·        розділом V Методичних рекомендацій з бухгалтерського облікуосновних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від
23.01.2015 № 11 (далі — Методрекомендації доНП(с)БОДС 121).Вимогами цих нормативних актів визначаються, зокрема, метод, об’єкт, норми,терміни та межа нарахування амортизації.Метод нарахування амортизаціїЗгідно з пунктом 6 розділу V Методрекомендацій доНП(с)БОДС 121, амортизацію основних засобів (крім інших необоротних
матеріальних активів) нараховують із застосуванням прямолінійногометоду. Цей метод передбачає рівномірне списання (розподіл) вартостіоб’єкта основних засобів, що амортизується, протягом строку його експлуатації.
Тобто залишкова вартість основних засобів щорічно знижується на одну і ту саму
річну суму зносу (амортизації).Після запровадження НП(с)БОДС 121 нічого нового не відбулося. Аджебюджетні установи і раніше використовували прямолінійний метод при нарахуванні
зносу основних засобів.Різниця полягає лише у тому, що у Положенні з бухгалтерського облікунеоборотних активів бюджетних установ, затвердженому наказом Мінфіну від
20.06.2013 № 611 (далі — Положення № 611), не було чітковказано, що застосовується саме прямолінійний метод. А знос на основні засоби
нараховували раз на рік — 31 грудня. Нагадаємо: Положення № 611 із 1 січня
2015 року втратило чинність згідно з наказом Мінфіну від 23.11.2014
№ 1163.Об’єкт амортизаціїВідповідно до розділу V Методрекомендацій до НП(с)БОДС 121об’єктом амортизації основних засобів є вартість, яка амортизується. Вартість,
яка амортизується, складається з первісної або переоціненоївартості основних засобів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.Тобто про залишкову вартість як об’єкт нарахування амортизації основногозасобу в нормативних документах у жодному разі не йдеться.Строки корисного використання, норми амортизації та періодичність їїнарахуванняСтроки корисного використання основних засобів та річні суми (норми)амортизації (зносу) не змінилися. Пунктом 4 розділу V
Методрекомендацій до НП(с)БОДС 121 визначено, що вартість об’єкта основних
засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного
використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на датубалансу щокварталу діленням річної суми амортизації на 4.Типові строки корисного використання основних засобів суб’єктів державногосектору тепер наведені у додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо
облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну
від 23.01.2015 № 11 (далі — Методрекомендації № 11).Порівнявши їх зі строками корисного використання основних засобів, які були
визначені Нормами зносу на необоротні активи бюджетних установ (додаток до
Положення № 611; далі — Норми зносу № 611), робимовисновок, що вони однакові.Але різниця є. Вона полягає у тому, що у Нормах зносу № 611 для кожноїгрупи основних засобів було встановлено два показники: «строккорисного використання» та вже розраховані у відсотках «норми зносу до
первісної вартості в розрахунку на рік». За новими ж нормативами річну суму
амортизації кожна бюджетна установа тепер визначає самостійно. Її розраховують
діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта
основних засобів при його визнанні (оприбуткуванні) (п. 5 розд. V
Методрекомендацій до НП(с)БОДС 121).Межа амортизаціїДля зручності та в умовах автоматизації процесу поквартального нарахуванняамортизації основних засобів рекомендуємо, керуючись Методрекомендаціями
№ 11, у наказі про облікову політику затвердити нормиамортизації у відсотках, розраховані шляхом множення на 100% частки від ділення
річної суми амортизації на первісну (переоцінену) вартість основного засобу.Внести такий пункт в наказ про облікову політику варто через те, що дляобрахування амортизації основних засобiв до цих пір потрібно
використовувати Вiдомiсть нарахування зносу на основнi засоби заформою ОЗ-12 (бюджет). А ця форма затверджена ще наказом ГУ
Держказначейства та Держкомстату «Про затвердження типових форм з обліку та
списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які
утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх
складання» від 02.12.1997 № 125/70.В Інструкції зі складання типових форм з обліку та списання основнихзасобів зазначається, що суми зносу основних засобів за повний календарний рік
обраховуються вiдповiдно до норм зносу, встановлених в процентах до балансової
вартостi кожної з груп основних засобiв.Амортизація, накопичена у розмірі, що не перевищує 100 % вартостіосновного засобу, буде межею для чергового нарахуванняамортизації. Тому сума амортизації за останній квартал може бути значно меншою,
ніж у попередніх кварталах, через заокруглення сум.До такого висновку ми дійшли спираючись на те, що у пункті 8.5розділу VIII Положення № 611 зазначалось, що сума нарахованого зносу
не може перевищувати 100% вартості необоротних активів. Тепер у пункті 10
розділу V Методрекомендацій до НП(с)БОДС 121 встановлено: нарахована
амортизація об’єкта основних засобів, що придатний для подальшої експлуатації, неможе бути підставоюдля його списання.Переоцінка основних засобівЗ огляду на зазначене вище та на пункт 4 розділу VIIМетодрекомендацій до НП(с)БОДС 121, можна сформулювати новийпідхід до оцінки повністю зношених основних засобів: якщозалишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнюватиме нулю, то необхідно
визначити його переоцінену залишкову вартість додаваннямсправедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості
без зміни суми зносу об’єкта. При цьому для об’єктів, що використовуються й
надалі, треба обов’язково визначити ліквідаційну вартість.Тож тепер потрібно переоцінити об’єкти основних засобів, вартість якихстаном на 1 січня 2015 року повністю замортизована (сума зносустановить 100% первісної (переоціненої) вартості). А також визначити результати
втрати та/або відновлення корисності по об’єктах основних засобів. І лише після
перелічених дій нарахувати амортизацію вже від переоціненої вартості основногозасобу залежно від строку корисного використання та річної суми амортизації або
квартальної норми, визначених
з урахуванням вимог розділу V Методрекомендацій до НП(с)БОДС 121 і
наших рекомендацій.Розрахунок амортизаційних відрахувань прикладається до регістрів бухгалтерськогообліку (абз. 2 п. 5 розд. V Методрекомендацій до
НП(с)БОДС 121).Розглянемо розкриту нами тему на конкретних робочих ситуаціях.СИТУАЦІЯ 1. На балансі бюджетної установи перебуває легковий автомобіль первісноювартістю 60 тис. грн. За 5 років експлуатації нараховано
45 тис. грн. зносу. Залишкова вартість — 15 тис. грн. Потрібно у
першому кварталі 2015 року нарахувати амортизацію.РІШЕННЯ. Спочатку розглянемо, які розрахунки здійснювали до запровадженнянаціональних стандартів. Нормами зносу № 611 строк корисного використання
легкових автівок було встановлено 7 років, норма зносу — 15% до первісної
вартості в розрахунку на рік. Перемноживши ці показники, бачимо, що за таких
умов за 7 років експлуатації знос становитиме 105% (7 (років) × 15%).
Тож, аби не нарахувати знос більше 100%, потрібно було контролювати його
накопичену суму.Якщо вартість автомобіля становила 60 тис. грн., то щорічнонараховували знос у сумі 9000 грн., а в останній рік 6000 грн.
(60 000 грн. – 9000 грн. × 6 (років)). Як бачимо, до
запровадження національних стандартів річні сума та норма зносу були
заокруглені до цілих значень, через що сума зносу дещо завищувалася.У 2015 році для розрахунку квартальної суми амортизації за новими правиламипотрібно розрахувати річну суму амортизації легкового автомобіля (первісна
вартість 60 тис. грн.). Річна сума амортизації становитиме
8571 грн. (60 000 грн. ÷ 7 (років)), або 14,3% до його
первісної вартості. Квартальна сума амортизації — 2143 грн.
(8571 грн. ÷ 4 (квартали)).У 2016 році амортизація нараховуватиметься у таких сумах: І, ІІ та ІІІквартали — по 2143 грн., ІV квартал — 0 грн. (60 000 грн. –
45 000 грн. – 8571 грн. –
(2143 грн. × 3 (квартали)).Тож у 2016 році до ІV кварталу вартість автомобіля буде повністюзамортизована.СИТУАЦІЯ 2. На балансі бюджетної установи перебуває легковий автомобіль первісноювартістю 45 тис. грн. Строк корисного використання цієї автівки було
встановлено 7 років, а норму зносу — 15% до первісної вартості в розрахунку на
рік. Станом на 01.01.2015 нараховано 100% зносу, тобто залишкова вартість
легкового автомобіля становить 0 грн. Потрібно у першому кварталі 2015
року нарахувати амортизацію.РІШЕННЯ. Проаналізувавши ринкові ціни (покупка/продаж) автівок з аналогічнимитехнічними характеристиками, постійно діюча комісія з переоцінки необоротних
активів дійшла висновку, що справедлива вартість даної автівкина дату балансу може становити 12 тис. грн. Тож, згідно з новими
правилами на дату балансу потрібно провести переоцінку цієї автівки, а вже
потім нарахувати амортизацію.Керуючись пунктом 4 розділу VII Методрекомендацій доНП(с)БОДС 121, до первісної вартості автівки (45 тис. грн.)
додаємо суму її справедливої вартості  на дату балансу
(12 тис. грн.) і отримуємо переоцінену вартість, якастановить 57 тис. грн.Оскільки згідно з додатком 1 до Методрекомендацій № 11 строккорисного використання легкових автомобілів такої марки становить 7 років, то
річна сума амортизації — 8143 грн.
(57 000 грн. ÷ 7 (років)), квартальна — 2036 грн.
(8143 грн. ÷ 4 (квартали)).ПОРІВНЯЄМОРічна норма амортизації у відсотках, з урахуванням заокруглення,становитиме 14,3% (8143 грн. ÷ 57 000 грн. × 100%), а
квартальна сума амортизації становитиме 2038 грн.
(57 000 грн. × 14,3% ÷ 100% ÷ 4 (квартали)).Як бачимо, у ІVкварталі 2015 року суму квартальної амортизації треба буде відкоригувати і
нарахувати амортизацію в сумі різниці між річною сумою та нарахованою за
попередні три квартали, тобто 2029 грн. (8143 грн. –
2038 грн. × 3 (квартали)).
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 49
З нами з: 12 листопада 2014, 16:35
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.

Амртизація основних засобів

VERONA » 24 лютого 2015, 13:49

Большое спасибо за объяснения, особенно за примеры, теперь стало все понятно.

Добавлено (24.02.2015, 12:05)
---------------------------------------------
Только вот вопрос по второй ситуации - в 2016 году проводим аналогичный расчет (разве что может поменяться справедлива стоимость) ?

Добавлено (24.02.2015, 13:49)
---------------------------------------------
Назрел еще один вопрос. В методрекомендациях написано (разд.VII) "... рішення про проведення переоцінки погоджується з суб'єктом державного сектора вищого рівня, який затвержує кошторис". Пока мы дождемся  этого решения(у нас Министерство Аграрной политики), то и год кончится. (вот уже пол года ждем, когда они дадут разрешение на списание основных средств). Может делать пока начисление амортизации только на те основные средства у которых еще не 100% износ? А потом, когда будет решение, переоценить ОС и начислить амортизацию за все кварталы.
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 5
З нами з: 17 лютого 2015, 11:12
Звідки: Николаев
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Николаевская Область

Амртизація основних засобів

ЛюдмилаTjut » 24 лютого 2015, 17:37

А что делать с теми основными средствами остаточная стоимость которых равна нулю, а справедливую стоимость определить нет возможности (снято с производства лет 5 назад, в продаже таких нет).
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 15
З нами з: 21 листопада 2013, 16:54
Звідки: Днепропетровск
Дякував (а): 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Днепропетровская Область

Амртизація основних засобів

VERONA » 24 лютого 2015, 18:44

Справедливая стоимость - это стоимость за которую вы можете продать основные средства на данный момент, тоесть ваша постояннодействующая комиссия сама оценивает стоимость, может привлечь специалистов . Мы, например, смотрим сайты по продаже б/у авто, тракторов, компьютеров и т.д. и прицениваемся. Думаю, что ни у кого не будет претензий, если комиссия , по протоколу, установит свою справедливую стоимость.
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 5
З нами з: 17 лютого 2015, 11:12
Звідки: Николаев
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Николаевская Область

Re: Амртизація основних засобів

smidynska@gmail.com » 28 березня 2016, 15:30

Як проводиться амортизація ОЗ в 2016 році? Один раз на рік чи щоквартально?
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 15
З нами з: 18 грудня 2015, 09:28
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Волынская область

Re: Амртизація основних засобів

EVGENIY » 28 березня 2016, 15:48

smidynska@gmail.com написав:Як проводиться амортизація ОЗ в 2016 році? Один раз на рік чи щоквартально?

5. Вартість об'єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу. За рішенням керівника суб'єкта державного сектору у розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу.

 


 IV. Амортизація основних засобів


(Наказ|Положення,  Мінфін, від 12.10.2010,  № 1202 "Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі")
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8447
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 92 раз.
Подякували: 1008 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Амртизація основних засобів

бендер » 16 вересня 2016, 10:58

Учреждение приняло решение начислять амортизацию 1 раз в год в 2016 году. Но в августе 2016 г. списывает основное средство, на которое не начислен 100% износ.
Вопрос: Нужно ли начислить амортизацию по август 2016 г. на этот списываемый объект? Или раз приняли решение начислять 1 раз в год, то не нужно?

Заранее спасибо за ответ.
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 26
З нами з: 19 лютого 2016, 14:29
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Одесская область

Re: Амртизація основних засобів

EVGENIY » 16 вересня 2016, 12:10

бендер написав:Учреждение приняло решение начислять амортизацию 1 раз в год в 2016 году. Но  в августе 2016 г. списывает основное средство, на которое не начислен 100% износ.
Вопрос:  Нужно ли начислить амортизацию по август 2016 г. на этот списываемый объект? Или раз приняли решение начислять 1 раз в год, то не нужно?

Заранее спасибо за ответ.

При вибутті об'єкта основних засобів суб'єкт державного сектору нараховує амортизацію в місяці його вибуття.
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... ni-zasobi/
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8447
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 92 раз.
Подякували: 1008 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Амртизація основних засобів

бендер » 16 вересня 2016, 13:11

EVGENIY написав:
бендер написав:Учреждение приняло решение начислять амортизацию 1 раз в год в 2016 году. Но  в августе 2016 г. списывает основное средство, на которое не начислен 100% износ.
Вопрос:  Нужно ли начислить амортизацию по август 2016 г. на этот списываемый объект? Или раз приняли решение начислять 1 раз в год, то не нужно?

Заранее спасибо за ответ.

При вибутті об'єкта основних засобів суб'єкт державного сектору нараховує амортизацію в місяці його вибуття.
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... ni-zasobi/

Спасибо большое за ответ. Т.е. я должна начислить амортизацию за январь-август 2016 года и затем его списать, правильно?
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 26
З нами з: 19 лютого 2016, 14:29
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Одесская область

Re: Амртизація основних засобів

EVGENIY » 16 вересня 2016, 13:26

бендер написав:
EVGENIY написав:
бендер написав:Учреждение приняло решение начислять амортизацию 1 раз в год в 2016 году. Но  в августе 2016 г. списывает основное средство, на которое не начислен 100% износ.
Вопрос:  Нужно ли начислить амортизацию по август 2016 г. на этот списываемый объект? Или раз приняли решение начислять 1 раз в год, то не нужно?

Заранее спасибо за ответ.

При вибутті об'єкта основних засобів суб'єкт державного сектору нараховує амортизацію в місяці його вибуття.
https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/ ... ni-zasobi/

Спасибо большое за ответ. Т.е. я должна начислить амортизацию за январь-август 2016 года и затем его списать, правильно?

:69:
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8447
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 92 раз.
Подякували: 1008 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Амртизація основних засобів

бендер » 16 вересня 2016, 13:40

Спасибо!
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 26
З нами з: 19 лютого 2016, 14:29
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Одесская область

Re: Амртизація основних засобів

бендер » 21 вересня 2016, 09:47

В 2016 году амортизацию начислять с копейками или в целых гривнях? И в каком нормативном акте об этом написано?
Заранее спасибо за ответ.
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 26
З нами з: 19 лютого 2016, 14:29
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Одесская область

Re: Амртизація основних засобів

EVGENIY » 21 вересня 2016, 12:29

бендер написав:В 2016 году амортизацию начислять с копейками или в целых гривнях? И в каком нормативном акте об этом написано?
Заранее спасибо за ответ.

viewtopic.php?f=97&t=6789&p=58529&hilit=+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%BA#p58529
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8447
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 92 раз.
Подякували: 1008 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Амртизація основних засобів

бендер » 21 вересня 2016, 13:17

EVGENIY написав:
бендер написав:В 2016 году амортизацию начислять с копейками или в целых гривнях? И в каком нормативном акте об этом написано?
Заранее спасибо за ответ.

viewtopic.php?f=97&t=6789&p=58529&hilit=+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%BA#p58529

Спасибо за ответ. Я поняла, что с копейками при оприходовании основных средств. Получается, что амортизацию начислять тоже с копейками...
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 26
З нами з: 19 лютого 2016, 14:29
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Одесская область

Re: Амртизація основних засобів

EVGENIY » 21 вересня 2016, 13:44

бендер написав:
EVGENIY написав:
бендер написав:В 2016 году амортизацию начислять с копейками или в целых гривнях? И в каком нормативном акте об этом написано?
Заранее спасибо за ответ.

viewtopic.php?f=97&t=6789&p=58529&hilit=+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%BA#p58529

Спасибо за ответ. Я поняла, что с копейками при оприходовании основных средств. Получается, что амортизацию начислять тоже с копейками...

Да! Читайте 121 стандарт!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8447
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 92 раз.
Подякували: 1008 раз.
Регіон: Харьковская область

Re: Амртизація основних засобів

Littlegirlua » 30 вересня 2016, 09:40

Доброго дня! допоможіть,будь ласка, що робити з оз знос яких буде становить 100%, індексація тепер не проводиться, а в 4 кв знос по балансу в мене піде вже на мінус чи як???!!!!
Квартирант
Квартирант
 
Повідомлень: 57
З нами з: 08 вересня 2015, 15:09
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Винницкая область

Re: Амртизація основних засобів

EVGENIY » 30 вересня 2016, 10:52

Littlegirlua написав:Доброго дня! допоможіть,будь ласка, що робити з оз знос яких буде становить 100%, індексація тепер не проводиться, а в 4 кв знос по балансу в мене піде вже на мінус чи як???!!!!

Ну який мінус?? Як вартість може буде з мінусом??  :1:
Нічого не робити, все вони у вас на 100% зношені, на них вже амортизація не нараховується їх балансова вартість равна нулю!
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8447
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 92 раз.
Подякували: 1008 раз.
Регіон: Харьковская область

Амртизація основних засобів

buh_1414 » 03 липня 2017, 11:10

Підкажіть, будь ласка,провели переоцінку ОЗ зі 100% зносом, подовжили строк корисного використання, нарахували ліквідіційну вартість. 
Тобто, зараз є об'єкт ОЗ з переоціненою вартістю 20000 грн., зносом 8000 грн, ліквідаційною вартістю 3000 грн, залишковою вартістю (яка була справедливою на момент переоцінки) 9000 грн та новим строком експлуатації в 5 років.
Від якої вартості правильно нараховувати амортизацію? 
Стандарти кажуть, що від переоціненої, але ж первісну вартість у 8000 ми вже замортизували.
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 20
З нами з: 14 квітня 2017, 10:22
Дякував (а): 2 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Донецкая область
Хто зараз онлайн
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей